Vilkår og Betingelser

BRUGERVILKÅR FOR TRUSTPILOT.DK (FEBRUAR 2013)

Nærværende brugervilkår (herefter "Vilkårene") finder anvendelse for enhver brug af Trustpilots hjemmesider (herefter "Hjemmesiden"), inklusive - men ikke begrænset til - trustpilot.dk.

Hjemmesiden udbydes af Trustpilot A/S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København V, CVR-nr. 30276582, support@trustpilot.com. I Vilkårene referer ordene "vi", "os" og "vores" til Trustpilot.

Trustpilots til enhver tid gældende "Retningslinjer for brug af og generering af indhold på Trustpilots Hjemmeside" (herefter "Retningslinjerne") finder anvendelse som en integreret del af Vilkårene. Den gældende version af Retningslinjerne findes her.

Ved anvendelsen af Hjemmesiden accepterer du at være underlagt Vilkårene, inklusiv Retningslinjerne. Hvis du ikke kan acceptere Vilkårene, bedes du undlade yderligere brug af Hjemmesiden. Oprettelse af en Registreret Bruger forudsætter din udtrykkelige accept af Vilkårene.

Luk og gå tilbage

YDELSERNE PÅ HJEMMESIDEN

1 Registreret Bruger

1.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af Hjemmesiden skal du oprette en profil og registrere dig som bruger (herefter "Registreret Bruger").

1.2 Det er kun tilladt at oprette én profil pr. person på Hjemmesiden. Profilen er personlig og må ikke overdrages til andre.

1.3 For at blive Registreret Bruger, skal du have et kodeord. Du vælger selv dit kodeord, som du skal benytte sammen med din e-mailadresse, når du logger på Hjemmesiden. Alternativt sender vi kodeordet til dig. Kodeordet er personligt og må ikke overdrages eller på anden måde gøres tilgængeligt for andre. Det påhviler dig at sørge for, at kodeordet ikke kommer tredjemand i hænde. Såfremt du får kendskab til, at kodeordet er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom. Vi kan og vil ændre kodeordet, såfremt der er risiko for, at det er kompromitteret eller anvendes i strid med Vilkårene.

1.4 Under registreringen skal du vælge et brugernavn. Brugernavnet vil blive vist på Hjemmesiden, når Registrerede Brugere opretter indlæg eller Bidrag (se afsnit 2.1 nedenfor) på Hjemmesiden. Du bør derfor overveje, om du ønsker at anvende et brugernavn, som andre kan identificere dig ud fra. Brugernavnet må ikke (i) være anstødeligt eller på anden måde krænkende, (ii) indeholde betegnelser som "Gæst", "Admin", "*.dk", "*.com" og lign. eller (iii) indeholde kendetegn, herunder navne på kendte personer, som tilhører tredjemand, eller personnavne, som du ikke har adkomst til. Du indestår for, at brugernavnet ikke krænker rettigheder (inklusiv immaterielle rettigheder) som tilhører tredjemand og/eller Vilkårene.

1.5 Ændring af brugernavn kan kun foretages af Trustpilot. Såfremt du ønsker at ændre dit brugernavn, bedes du rette henvendelse til Trustpilot på support@trustpilot.dk.

1.6 Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar, at slette, suspendere eller ændre din profil, hvis du handler i strid med Vilkårene eller gældende lovgivning. Ved sletning af din brugerregistrering har du ikke adgang til de ydelser på Hjemmesiden, som forudsætter din oprettelse og/eller pålogning som Registreret Bruger. Ved sletning af din brugerregistrering forbeholder vi os ret til at slette de Bidrag (se afsnit 2.1), du har udarbejdet på Hjemmesiden.

1.7 Vi forbeholder os endvidere retten til på ethvert tidspunkt og uden varsel eller begrundelse at slette din registrering og Bidrag (se afsnit 2.1). Vores ansvarsfraskrivelse vil i sådanne tilfælde gælde ubegrænset.

1.8 Det er ikke tilladt at skaffe sig eller forsøge at skaffe sig adgang til at bruge de dele af Hjemmesiden, som forudsætter brugerregistrering, hvis man ikke er Registreret Bruger.

2 Bidrag fra Registrerede Bru-gere

2.1 Rettighederne (inklusiv immaterielle rettigheder) til al materiale, information, anmeldelser, artikelomtale, eller anden form for kommunikation (herefter "Bidrag"), som Registrerede Brugere opretter på Hjemmesiden, overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret til Trustpilots ikke-eksklusive brug. Registrerede Brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for godtgørelse eller honorering. Vi kan frit anvende og overdrage Bidrag. Vores ikke-eksklusive adgang til frit at anvende Bidrag gælder uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning.

2.2 Registrerede Brugere er ansvarlige for indholdet af de Bidrag, som de opretter på Hjemmesiden.

2.3 Registrerede Brugere indestår for, at indholdet af de Bidrag, de publicerer på Hjemmesiden er korrekt (hvor der angives fakta) og oprigtigt ment (i tilfælde af holdninger).

2.4 Bidrag skal vedrøre en virksomhed eller organisation, hvor den Registrerede Bruger har købt virksomhedens varer eller service.

2.5 Du må ikke publicere Bidrag ved-rørende virksomheder, som du har en personlig eller professionel tilknytning til.

2.6 Registrerede Brugere må ikke publicere Bidrag på Hjemmesiden, som

  • har markedsføringsmæssig karakter eller formål,
  • har sexistisk, pornografisk, politisk eller racistisk karakter,
  • krænker andres rettigheder, inklusiv immaterielle rettigheder,
  • er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende lokal, national eller international lovgivning,
  • strider mod Vilkårene, inklusiv Retningslinjerne,
  • har et illoyalt eller retsstridigt formål og/eller indhold,
  • Kan forvolde teknisk skade (inklusiv men ikke begrænset til computer vira, trojanske heste, computerorme eller andet skadelig programmel, data eller handling).

2.7 Ydere af Bidrag indestår i enhver sammenhæng for Bidragets lovlighed og overholdelse af Vilkårene. Hvis Trustpilot modtager underretning eller på anden vis konstatere, at et Bidrag krænker gældende lovgivning og/eller Vilkårene, kan vi uden varsel slette Bidraget, ligesom vi - afhængig af krænkelsens karakter - vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vores sletningsret er ikke betinget af en begrundelse, selv om vi vil tilstræbe at orientere den Registrerede Bruger om sletningen og baggrunden herfor.

2.8 Den Registrerede Bruger garanterer at skadesløsholde Trustpilot for et hvilket som helst krav, der måtte blive gjort gældende mod Trustpilot som følge af den Registrerede Brugers overtrædelse af Vilkårene eller gældende lovgivning.

2.9 Vi kan til enhver tid afkræve den Registrerede Bruger information om Bidraget, herunder dokumentation for de oplysninger, som indgår i Bidraget. Det skal blandt andet kunne dokumenteres, at Bidraget er baseret på en faktisk købsoplevelse hos/et faktisk kundeforhold til den virksomhed, som Bidraget vedrører.

GENERELT

3 Rettigheder

3.1 Hjemmesidens indhold såsom - men ikke begrænset til - immaterielle rettigheder, tekst, kendetegn, grafik, ikoner, billeder, beregninger, henvisninger og software tilhører enten Trustpilot eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og er beskyttet af dansk og international lovgivning, herunder ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven m.fl.

3.2 Uautoriseret kopiering, distribution, fremvisning, fremførelse eller anden anvendelse af Hjemmesiden eller dele heraf er i strid med dansk og/eller anden lovgivning og kan medføre civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

3.3 Rettigheder til vores frie anvendelse af Bidrag overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning til os ved Bidragets fremsendelse til os.

3.4 Downloading og anden digital kopiering af Hjemmesidens indhold, eller dele heraf er alene tilladt til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med os eller er tilladt ifølge gældende præceptiv lovgivning.

3.5 Alle virksomhedsnavne, varemærker og andre forretningskendetegn på Hjemmesiden tilhører enten Trustpilot eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og må kun anvendes erhvervsmæssigt efter forudgående tilladelse fra henholdsvis os eller tredjemand.

4 Personoplysninger

4.1 Trustpilot foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af Hjemmesiden. Trustpilots behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven samt Trustpilots Persondatapolitik, som du kan finde her. Ved at acceptere Vilkårene erklærer du, at du har læst og accepteret Trustpilots Persondatapolitik.

5 Ansvarsfraskrivelse og ska-desløsholdelse

5.1 Trustpilot indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller Hjemmesiden og er ikke ansvarlig for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Bidragene. Trustpilot kan i alle tilfælde, til en hver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på Hjemmesiden. Trustpilot fraskriver sig udtrykkeligt alle betingelser, garantier og andre vilkår, der underforstået måtte følge af lov eller sædvane.

5.2 Trustpilot hverken gennemgår eller overvåger Bidrag på Hjemmesiden. Uanset ovenstående kan Trustpilot til enhver tid undersøge og ændre eller redigere (inklusiv anonymisere) Bidrag, hvis dette (i) foranlediges af tredjeparts anmodning, (ii) kræves i henhold til gældende lovgivning eller (iii) er nødvendig for, at Bidrag er i overensstemmelse med Trustpilots Retningslinjer.

5.3 Trustpilot er ikke ansvarlig for indholdet af Bidrag. Trustpilots ansvarsfraskrivelse gælder for ethvert Bidrag, inklusiv Bidrag, som er redigeret af Trustpilot (se afsnit 5.2). Trustpilot er ikke ansvarlig for links til en tredjemands hjemmeside i Bidrag, herunder for indholdet af den side, der linkes til.

5.4 Anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete virksomheder, tjenester, e-handelssteder m.fl. på Hjemmesiden har alene vejledende karakter. Trustpilot kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indhold på Hjemmesiden. Anvendelsen af Trustpilot er i enhver henseende udelukkende brugernes ansvar. Trustpilot er ikke ansvarlig for Hjemmesidens tilgængelighed.

5.5 Trustpilot kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Hjemmesiden, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følge-skade) eller (iii) ethvert indirekte tab.

5.6 Den Registrerede Bruger er forpligtet til at skadesløsholde Trustpilot for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod Trustpilot i anledning af Bidrag fra den Registrerede Bru-ger.

5.7 Intet i Brugervilkårene udelukker eller begrænser Trustpilots ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger af vigtig karakter, eller andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives ifølge gældende præceptiv lovgivning.

6 Diverse bestemmelser

6.1 Trustpilot kan til enhver tid og uden varsel revidere eller ændre disse Vilkår eller efter eget skøn og uden varsel nedlægge, ændre eller omstrukturere Hjemmesiden. Som Registreret Bruger accepterer du at være omfattet af de til enhver tid gældende Vilkår. Revision eller ændring af Vilkårene vil blive omtalt på Hjemmesiden. Trustpilot bestræber sig endvidere på at orientere Registrerede Brugere om ændringen af Vilkårene. Som Registreret Bruger accepterer du, at den fortsatte brug af Hjemmesiden efter offentliggørelsen af de æn-drede Vilkår udgør en accept af de ændrede Vilkår.

6.2 Hvis nogen del af disse Vilkår skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Vilkårene.

7 Lovvalg og værneting

7.1 Vilkårene er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i ethvert indbyrdes forhold mellem Trustpilot og Registrerede Brugere samt brugere af Hjemmesiden. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal indbringes for domstolen ved Trustpilots danske hjemting, medmindre dette strider mod præceptive værnetingsregler.

Luk og gå tilbage